top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΚωνσταντίνος Βαζούρας

Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου ή Μελέτη Στατικής Επάρκειας; Πότε απαιτείται και τι περιλαμβάνει;

Ήδη δρομολογήθηκε η τελευταία παράταση του Ν4495/17 για τα αυθαίρετα και μεγάλο μέρος των κατασκευών που δηλώθηκαν απαιτούν τον Στατικό Έλεγχο, είτε μέσω της Τεχνικής Έκθεσης Στατικού Ελέγχου, είτε μέσω της Μελέτης Στατικής Επάρκειας. Πότε όμως είναι απαραίτητο αυτό και πόσο περίπλοκα μπορεί να γίνουν τα πράγματα;

Η αλήθεια είναι πως η νομοθεσία για τον στατικό έλεγχο των κατασκευών αποτελεί ένα δύσκολο λαβύρινθο, όπου μερικές φορές εύχεσαι να μην είχες μπει.Όπως μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί, διαφορετικό είναι το νομικό πλαίσιο για την ανάλυση μίας κατασκευής άμα πρόκειται για επέμβαση προσθήκης σε υφιστάμενο, διαφορετικό εφόσον πρόκειται για ενίσχυση του υφιστάμενου φορέα. Όλα τα παραπάνω, υπό το πρίσμα του έτους κατασκευής (αδειοδότησης) του κτίσματος καθώς γίνεται κάποια μορφή αντιστοιχίας με το ισχύων κανονιστικό πλαίσιο (φόρτιση, υλικό) κατά την ανέγερση.

Οι βασικοί κανονισμοί για τον έλεγχο μιας κατασκευής έχουν να κάνουν κυρίως με τα αντισεισμικά φορτία και συνοψίζονται στους παρακάτω: − ΚΑΝ.ΕΠΕ: Αρ. απόφασης Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27−08−2013, ΦΕΚ 2187 /Β/05−09−2013

− ΕΑΚ2000: Αρ. απόφασης Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15−12−1999,ΦΕΚ 2184 /Β/20−12−1999

− ΕΚΩΣ2000: Αρ. απόφασης Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18−10−2000, ΦΕΚ 1329 /Β/06−11−2000

− ΝΕΑΚ: Δ17α/08/32/ΦΝ 275/30−09−1992, ΦΕΚ 613/Β/12−10−1992

− ΝΕΚΩΣ: Δ11ε/0/30123/21−10−1991, ΦΕΚ 1068/Β/31−12−1991 (Με τις πρόσθετες διατάξεις του 1984: Β.δ. 19/19−02−1959, ΦΕΚ36/Α΄/26−02−1959 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΔ2α/01/44/ΦΝ275/04−04−1984, ΦΕΚ 239/Β΄/16−04−1984 και με την απόφαση ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/30−09−1985, ΦΕΚ587/Β΄/01−10−1985).
Τον παραπάνω λαβύρινθο ήρθε να εξομαλύνει το ΦΕΚ 350 Β 2016, όπου δίνονται σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τον επεμβάσεων σε κτήρια. Παράλληλα, για το σύνολο των δράσεων, θα έχουμε πάντα το ΦΕΚ 325 Α 1945 και φυσικά τα εθνικά προσαρτήματα στους Ευροκώδικές (2692 Β 2008).

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τον Ν4495/17, Μελέτη Στατικής Επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή που δεν ανήκει στις περιπτώσεις των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτηρίων Σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον ΕΑΚ. Με απλά λόγια, για κάθε ανεξάρτητο αυθαίρετο κτήριο κατοικίας (όχι αποθήκες και παρόμοιες εγκαταστάσεις) με έτος κατασκευής μετά το 1983, απαιτείται Μελέτη Στατικής Επάρκειας.

ΔΕΝ απαιτείται υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας, αλλά τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου (πλην κάποιων εξαιρέσεων) αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:

α) Ημι-υπαίθριοι

β) Διαμερισμάτωση,

γ) Πατάρια ισογείου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων, υπό προϋποθέσεις,

ε) Κατασκευή στο δώμα κτηρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,

στ) Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου,

ζ) Αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας (συνήθως για φροντιστήρια/εκπαιδευτήρια) και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,

η) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό

θ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν

ι) σοφίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

Στις παραπάνω εξαιρέσεις ήρθαν να προστεθουν κάποιες επιπλέον με το ΦΕΚ1643Β 2018 για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας των αυθαιρεσιών του Ν4495/17. Σύμφωνα με αυτό ΔΕΝ απαιτείται ΜΣΕ για:

α)στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25τ.μ. έκαστος,

β) αυθαίρετη προσθήκη στέγης με μεταλλικά ή ξύλινα

γ) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρη-

μένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτήριο είναι μικρότερο σε

επιφάνεια από 25 τ.μ.,

δ) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτήριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτήριο.


Στο ίδιο διάταγμα αποσαφηνίζεται και το περιεχόμενο της μελέτης από πλευράς τεκμηρίωσης των τεχνικών παραδοχών και ελέγχων. Βασικό συμπέρασμα που θα πρέπει να προκύπτει από την Μελέτη θα πρέπει να είναι η επάρκεια ή ανεπάρκεια της κατασκευής. Τέλος, από τα παραπάνω προκύπτει πως ΚΑΙ η Τεχνική Έκθεση Στατικού Ελέγχου απαιτεί ένα ικανό μέγεθος υπολογισμών και ελέγχων, όταν μάλιστα θα πρέπει να αποδειχθεί η στατική «υποβάθμιση» του μεγέθους της αυθαιρεσίας.

Με τον ένα όμως ή με τον άλλο τρόπο, ο στατικός έλεγχος των κατασκευών αποτελεί ορθά μέρος του παιχνιδιού για τον έλεγχο αυθαίρετων κτηρίων και θα συνοδεύει κάθε κτίσμα και στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει. Στόχος του ελέγχου είναι ο περιορισμός του ρίσκου από μία ισχυρή (κυρίως σεισμική) φόρτιση και η αποτελεσματική απόκριση της κατασκευής. Θα πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό πως σε κανένα σημείο ένας μετέπειτα έλεγχος δεν μπορεί θα υποκαταστήσει σε επίπεδα ασφάλειας και στατικότητας μια νόμιμα αδειοδοτημένη και μελετημένη κατασκευή.


12.948 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page